ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Daniel Muller Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heerlen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64477819.
 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Daniel Muller Coaching een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de consument en Daniel Muller Coaching tot stand gekomen overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g onder e van het Burgerlijk Wetboek, waarmee Daniel Muller Coaching zich heeft verbonden tot de levering van producten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst aan de consument te leveren zaken, waaronder voedingsschema’s die aan de consument worden geleverd.
 5. Website: de website van Daniel Muller Coaching: daniel-muller.nl .

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Daniel Muller Coaching en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld, en wel zodanig dat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de consument per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Daniel Muller Coaching dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod vermelde gegevens omtrent voedingsschema’s bieden een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aanbod daarvan. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om voor de consument een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvraag c.q. bestelling van de consument door Daniel Muller Coaching per is bevestigd.

 

ARTIKEL 4. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Krachtens de wet geldt dat een consument een consumentenkoop binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken kan ontbinden. Gelet op de aard van de overeenkomst met Daniel Muller Coaching gesloten, is dit ontbindingsrecht beperkt op de overeenkomst van toepassing.
 2. Nakoming van de overeenkomst waarbij Daniel Muller Coaching overgaat tot het volgens specificatie van de consument vervaardigen van voedingsschema’s geschiedt tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in lid 1 slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 3. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Daniel Muller Coaching een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Daniel Muller Coaching is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Daniel Muller Coaching moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 4. Na levering van het product vervalt elk recht van ontbinding, mits dit betreft de levering van een volgens specificaties van de consument vervaardigd product dat niet geprefabriceerd is en dat wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument en/of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.
 5. Betreft de levering geen product dat aan de begripsomschrijving van het vorige lid voldoet doordat het niet volgens specificatie van de consument wordt vervaardigt of aan de overige elementen van het vorige lid voldoet, vervalt het recht van ontbinding na levering indien dit betreft de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, doch uitsluitend voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
 6. De consument die gebruik maakt van zijn wettelijke recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Daniel Muller Coaching. Zo spoedig mogelijk nadat Daniel Muller Coaching in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Daniel Muller Coaching de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.

 

ARTIKEL 5. |  INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE CONSUMENT

 1. De consument is verplicht aan Daniel Muller Coaching alle gevraagde informatie volledig en naar waarheid te verstrekken. Alle voedingsschema’s worden gebaseerd op de door de consument verstrekte gegevens. Daniel Muller Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade doordat hij is uitgegaan van door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De consument maakt nimmer aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs indien Daniel Muller Coaching conform de door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

 

ARTIKEL 6. |  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Daniel Muller Coaching voert de samenstelling van voedingsschema’s uit naar beste inzicht en vermogen, doch kan nimmer instaan voor het bereiken van de resultaten die de consument met het aangaan van de overeenkomst en met het gebruik van de voedingsschema’s beoogt te behalen.
 2. Daniel Muller Coaching is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. De levering van bestelde voedingsschema’s vindt plaats op het door de consument opgegeven e-mailadres.
 4. Daniel Muller Coaching neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de producten.
 5. Daniel Muller Coaching is pas gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst indien de consument heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder de overeengekomen vooruitbetaling van de prijs.
 6. Daniel Muller Coaching zal geaccepteerde aanvragen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Daniel Muller Coaching treedt niet eerder in dan nadat de consument Daniel Muller Coaching schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is opgenomen waarbinnen Daniel Muller Coaching de overeenkomst alsnog kan nakomen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 7. Voor zover de overeenkomst daarin voorziet, zal Daniel Muller Coaching verschillende voedingsschema’s verspreid over een langere periode aan de consument leveren. In dat geval is het mogelijk dat Daniel Muller Coaching een vragenformulier aan de consument verstrekt, waarop Daniel Muller Coaching nieuwe voedingsschema’s baseert. De consument wordt een redelijke termijn geboden om dit vragenformulier in te vullen. Wordt deze termijn overschreden dan is van Daniel Muller Coaching niet langer gehouden de overeenkomst verder uit te voeren. De consument maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie van reeds verrichte betalingen.
 8. De consument kan nimmer wijzigingen laten aanbrengen in reeds geleverde producten.

 

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 1. Daniel Muller Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Daniel Muller Coaching opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Daniel Muller Coaching daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument en geldt de overeenkomst als ontbonden voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de consument worden terugbetaald, onverminderd het recht van Daniel Muller Coaching op een evenredige prijs voor reeds geleverde en nog te leveren prestaties.
 3. Als gevolg van overmacht geleden verdere schade dan restitutie als bedoeld in het vorige lid, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Daniel Muller Coaching is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Daniel Muller Coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Daniel Muller Coaching gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de consument reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Daniel Muller Coaching gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Daniel Muller Coaching op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de consument verplicht de schade die Daniel Muller Coaching ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Daniel Muller Coaching de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de consument terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en overige kosten.
 2. Betalingen dienen, afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, te geschieden middels overboeking, dan wel contant.
 3. In geval van vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de overeengekomen vooruitbetaling door Daniel Muller Coaching niet is ontvangen.
 4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de 7 dagen na factuurdatum, op de door Daniel Muller Coaching voorgeschreven wijze.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Daniel Muller Coaching zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Daniel Muller Coaching.
 2. Bij Daniel Muller Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Daniel Muller Coaching draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Indien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst conform de door de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, levert dit nimmer een tekortkoming van Daniel Muller Coaching op en maakt de consument nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie van de overeengekomen prijs.
 2. Daniel Muller Coaching is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Voedingsschema’s worden op eigen risico van de consument aangewend. Daniel Muller Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met medische complicaties ontstaan na gebruik van voedingsschema’s.
 4. Voedingsschema’s zijn persoonsgebonden. Voor schade ontstaan doordat de consument de voedingsschema’s aan derden verstrekt, draagt Daniel Muller Coaching geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Daniel Muller Coaching draagt voorts geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ontstane allergieën door consumptie van door Daniel Muller Coaching voorgestelde voedingsadviezen, ook indien Daniel Muller Coaching van die allergieën op de hoogte was. Indien de consument heeft medegedeeld aan Daniel Muller Coaching dat hij bepaalde ingrediënten niet lust, kan niet als tekortkoming van Daniel Muller Coaching worden aangemerkt dat de voedingsschema’s per ongeluk toch deze ingrediënten bevatten.
 6. Opgaven van calorieën in voedingsschema’s worden bij benadering vastgesteld en kunnen per producent verschillen. Hiervoor draagt Daniel Muller Coaching geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Daniel Muller Coaching mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Daniel Muller Coaching betrekking heeft.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Daniel Muller Coaching, zal de consument Daniel Muller Coaching vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Daniel Muller Coaching en het gebruik van door Daniel Muller Coaching geleverde producten.
 9. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten ten aanzien van de consumentkoop onverlet.

 

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en Daniel Muller Coaching voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Vragen over geleverde producten kunnen uitsluitend per e-mail aan Daniel Muller Coaching worden voorgelegd: danielmullercoaching@hotmail.com . Daniel Muller Coaching streeft ernaar vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

 

De algemene voorwaarden zijn te downloaden als tekstbestand:

Algemene voorwaarden voedingsschema